• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Czy lek na osteoporozę będzie przełomem w terapii raka piersi?

26 mar

Czy lek na osteoporozę będzie przełomem w terapii raka piersi?


Bazedoksyfen – lek stosowany w terapii osteoporozy hamuje wzrost raka piersi, nawet w przypadku guzów opornych na inne metody leczenia  – twierdzą naukowcy z Duke Cancer Institute.

 – Bazedoksyfen wiąże się z obecnymi na powierzchni komórek nowotworowych receptorami dla estrogenu blokując ich aktywność. Ale to było wiadomo już wcześniej. Zaskoczyło nas to, że wiążące bazedoksyfen receptory estrogenowe ulegają trwałej degradacji – tłumaczy główny autor pracy, dr Donald McDonnell, szef Wydziału Farmakologii i Biologii Nowotworów w Duke Cancer Institute.

 Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach oraz na kulturach komórek nowotworowych in vitro pokazały, że bazedoksyfen hamuje wzrost hormonozależnych komórek raka nawet wtedy, gdy uodporniły się one na działanie tamoksyfenu (selektywnego modulatora receptora estrogenowego) i/lub inhibitorów aromatazy – leków najczęściej stosowanych w leczeniu zależnego od estrogenu raka piersi. Obecnie, jeśli one zawodzą, pacjentki z rakiem sutka muszą być poddane obciążonej poważnymi skutkami ubocznymi chemioterapii.

 Do tej pory większość ekspertów była zdania, że jeżeli nowotwór uodporni się na działanie takoksyfenu, będzie oporny także na inne leki, których punktem uchwytu jest receptor estrogenowy. Zastosowanie bazedoksyfen daje nadzieję, na przełamanie tej oporności.

 Zupełnie inaczej działa bazedoksyfen w tkance kostnej. Wywiera tam efekt podobny do estrogenu, hamując ubytek masy kostnej w przebiegu osteoporozy.

 Ponieważ bezpieczeństwo bazedoksyfenu było już zbadane, zanim lek został zarejestrowany do leczenia osteoporozy, istnieje szansa, że rozszerzenie wskazań leku o terapię raka piersi nastąpi stosunkowo szybko.